Ugrás a fő tartalomhoz Betűméret növelés Betűméret csökkentés Akadálymentesítés Eredeti nézet
Menü

Országos Humánmenedzsment Egyesület

Adatvédelmi információk

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Konferenciára jelentkezők és résztvevők személyes adatainak kezeléséről

Az Országos Humánmenedzsment Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) az általa szervezett Konferenciára (továbbiakban: Rendezvény) jelentkező és azon részvevő személyek személyes adatkezelését a vonatkozó jogszabályok, különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Rendelet), továbbá a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.) előírásainak figyelembevételével és alkalmazásával végzi. 

A Rendelet előírásainak eleget téve, itt adunk tájékoztatást Rendezvényre jelentkező és azon résztvevő személyek (továbbiakban: Érintettek) számára a személyes adataik kezeléséről:

 1. Adatkezelő

Az adatkezelő neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület

Az adatkezelő székhelye: 1095 Budapest, Tinódi utca 9.

Az adatkezelő képviselője: Zsoldisné Csaposs Noémi elnök

Az adatkezelő elérhetőségei:

e-mail: office@ohe.hu

honlap: www.ohe.hu

 • Az adatkezelés jogalapja

Az Érintettek az Adatkezelő által szervezett Rendezvényre történő jelentkezésükről és részvételükről önként döntenek, ezáltal automatikusan hozzájárulásukat adják személyes adataik kezeléséhez, az alábbiakban rögzítettek szerint.

 • A kezelt adatok forrása

A személyes adatok közvetlenül az Érintettektől származnak, melyek a jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció és a részvétel (kettő együttesen: önkéntes adatszolgáltatás) útján kerülnek az Adatkezelőhöz.

 • A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az Érintettek által bármely formában közölt személyes adatait bizalmasan kezeli és tárolja. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, munkakör, munkáltató neve, elérhetőségek (email cím és telefonszám), továbbá minden olyan személyes adat, melyet az Érintett az Adatkezelőhöz önként eljuttat, vagy a Rendezvényen való részvétele során egyéb formában önként közöl (pl. képmás).

 • Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Érintettek egyértelmű beazonosítása (pl. szállás, ellátás biztosítása), a jelentkezési folyamat és a részvétel a során szükséges kapcsolattartás biztosítása, továbbá a Rendezvényen fénykép, kép- és hangfelvétel készítése, közzététele.

 • Az adatkezelés időtartama

Az Érintettek személyes adatai tárolásának időtartama: az Érintettek hozzájárulása visszavonásáig, de legkésőbb a Rendezvény lezárulását követő 12 hónapon belül a kapcsolódó személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. Ez alól kivétel: az Adatkezelő a Rendezvénnyel kapcsolatos – az adóügyi és számviteli elszámolásához elengedhetetlenül szükséges – adatokat a jogszabályi előírásokban rögzített ideig kezeli (adóügyi és számviteli bizonylatok). Az adózással összefüggésben az adatokat az adóbevallás évét követő 5 évig, míg a számviteli bizonylatokat 8 évig kezeli. Az adatkezelési határidő lejártát követően az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat megsemmisíti, az elektronikusan kezelt adatokat visszaállíthatatlanul törli.

 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
 • Az Érintettek adatait az Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók részére adja át, az adatfeldolgozó által végzett szolgáltatás teljesítése érdekében. 
 • Adatkezelő az Érintettek adatait az arra jogosult hatóságok részére adja át (pl.: NAV). Megismerhetik az adatokat konkrét eljárásban a jogszabály alapján arra feljogosított szervezetek, személyek, így a rendvédelmi szervek, ügyészség, bíróságok annyiban és olyan mértékben, amely a megkeresésük, jogszabályban előírt kötelezettségük céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 • A kezelt adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az Érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Rendezvény szervezésében, lebonyolításában és pénzügyi, elszámolási folyamatában résztvevők férnek hozzá feladataik ellátása érdekében. Az Érintettek személyes adatait is tartalmazó jelentkezéseket az Adatkezelő székhelyén, elzárva tárolja. A nyomtatott dokumentumok megsemmisítése iratmegsemmisítő berendezés segítségével történik.

 • Az Érintett jogai 
 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről 
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését (ha vitatható az adatok pontossága, kérheti az adatok felhasználásának zárolását vagy korlátozását) 
 • Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat 
 • Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek nem a törvényi megfelelés vagy szerződés teljesítése miatt vannak kezelve és tárolva 
 • Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
 • Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 

Az egyes jogok részletes tartalmát az Adatkezelő Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

Az Érintetteknek joga van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tenni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről. 

BUDAPEST, 2023. január 10.

Zsoldisné Csaposs Noémi s.k.

elnök

Országos Humánmenedzsment Egyesület